Integritetspolicy

Denna policy skapades för behandling av personuppgifter i Driconeq AB ”Organisationen” samt samtliga bolag ägda och kontrollerade av Driconeq AB. Organisationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.driconeq.com ”webbplatsen” samt i de affärssystem där personuppgifter registreras och lagras. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas som personuppgift.

Syfte och mål

Organisationen ska säkerställa att kunders personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.

Omfattning

Denna policy och tillhörande dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom organisationen – strukturerade som ostrukturerade.

Personuppgiftsbiträde kan utses och har till uppgift att utöva samordning och tillsyn i och för behandling av personuppgifter. Se vidare information i personuppgiftspolicyn.

Organisationens behandling av personuppgifter ska uppfylla krav från gällande lagar, förord-ningar som föreskrifter.

Organisationens arbete med behandling av personuppgifter

Organisationen hämtar in samt lagrar personuppgifter via webbplatsen där kunder kan registrera sig till nyhetsbrev. Dessa personuppgifter inkluderar men är ej begränsade till mailadress, namn, land och företagsnamn.

Personuppgifterna sparas så länge kunden är registrerad, vid avanmälan tas uppgifter bort ome-delbart. Organisationen tar inte bort några personuppgifter utan instruktion från kunden.

Organisationen registrerar och lagrar även personuppgifter i affärssystemet. Personuppgifterna inkluderar men är ej begränsade till namn, adress, land, telefonnummer och mailadress. En aktiv kund kan inte tas bort från affärssystemet men kan spärras om kund efterfrågar detta. Kundnummer kan även tömmas på samtliga personuppgifter.

Personuppgifter på leverantörer behandlas på samma sätt som ovan.

Rätt att begära information

Vill du begära information om vilka personuppgifter som organisationen behandlar om dig kontaktar du:
george.kojadinovic@se.driconeq.com
ulrika.ehrencrona@se.driconeq.com

Du har även rätt att få personuppgifter rättade eller borttagna, samma kontaktadresser som ovan gäller i de fallen.
Policyn antagen 2018-05-24
Ledningen på Driconeq